پادکست کاریا: قسمت چهارم

در ادامه پادکستهای مشترک کاریا و شنوتو ، در چهارمین برنامه با تبسم لطیفی از استارتاپ مامان پز همراه هستیم . بنا داریم تا در این برنامه به توان یا قابلیت گسترش یک کسب و کار بپردازیم . در کلیه کسب و کارها قابلیت گسترش بازار و میزان سرمایه گذاری برای گسترش مقوله بسیار بسیار مهمی است که بعضا از موانعی را در راه کار آفرینها ایجاد می کند ……

با ما همراه شوید .