پادکست کاریا: قسمت سوم

در ادامه پادکستهای مشترک کاریا و شنوتو ، در سومین برنامه با مهدی سامع و ندا رستمی از استارتاپ دیدیار همراه هستیم . بنا داریم تا در این برنامه به مقوله برون سپاری (out sourcing) بخشی از کارهای یک کسب و کار و بخصوص یک استارتاپ بپردازیم . معایب و مزایای آن را برسی کنیم و …..

با ما همراه شوید .