پادکست کاریا: قسمت دوم

در ادامه پادکستهای مشترک کاریا و شنوتو ، در انی برنامه میهمان ما پویا عباسی هستند که در همین حوزه در کشورهای آلمان و چین فعالیت می کنند. برخی از نکاتی که در این پادکست به آنها می پردازیم عبارتند از :

آشنایی با پویا عباسی (فعال حوزه استارتاپها در آلمان با تجربه کار در چین)
بررسی وضعیت استارتاپها در چین
مقایسه فضای کسب و کار استارتاپها در چین و ایران
بررسی وضعیت استارتاپهای ایرانی از نگاه بیرون