پادکست کاریا: قسمت اول

قسمت اول از سری مجموعه پادکستهای مشترک وب سایت کاریا و شنوتو

آشنایی با استارتاپها ، بررسی شرایط فعلی استارتاپها در ایران ، مزایا و مشکلات پیش روی استارتاپها و …. در گپ و گفت دوستانه و صمیمانه حمیدرضا احمدی (مدیر مسئول وب سایت کاریا) با هادی فرنود (فعال در حوزه های استارتاپ در ایران و انگلستان)

روی استارتاپها و …. در گپ و گفت دوستانه و صمیمانه حمیدرضا احمدی (مدیر مسئول وب سایت کاریا) با هادی فرنود (فعال در حوزه های استارتاپ در ایران و انگلستان)